­Privacyreglement Diamond Care Live

Ten behoeve van de privacy van onze cliënten, medewerkers en verwijzers heeft Diamond Care Live een privacyreglement op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Kwaliteitswet Zorginstellingen opgesteld.

Doel van de persoonsregistratie

De persoonsregistratie wordt aangelegd ten behoeve van een goede vervulling van de taak van de medewerkers van Diamond Care Live. In de persoonsregistratie zullen alleen gegevens worden opgenomen die voor het doel noodzakelijk zijn. Gegevens over godsdienst, seksualiteit of ras mogen alleen geregistreerd worden als de medewerker van Diamond Care Live het belang en de noodzaak van het opnemen van gevoelige gegevens van derden kan aangeven. Deze gegevens moeten verwijderd worden wanneer belang en noodzaak niet meer aanwezig zijn.

Doelgroepen

In het kader van de AVG en de Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens zijn de onderstaande afspraken vastgelegd ten behoeve van:

    • De cliënten van Diamond Care Live

    • De medewerkers werkzaam voor of met Diamond Care Live

    • Leveranciers en dienstverleners (indien van toepassing)

    • Verwijzers van Diamond Care Live

    • Inspectie van de gezondheidszorg

Manier van opnemen en wijzigen van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden in een database door middel van daarvoor geschikte apparatuur vastgelegd en/of gewijzigd. De gegevens kunnen ten hoogste de volgende gegevens categorieën bevatten:

    • Personalia/identificatiegegevens bestaande uit naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum, email adres, telefoonnummer en gsm nummer.

    • Financieel/administratieve gegevens bestaande uit behandelend arts, verzekeringsnummer, eigen huisarts, tijden

    • Medische en psychologische gegevens bestaande uit klacht/hulpvraag, bevindingen, objectief, evaluatie, plan, advies, nazorg, bijzonderheden.

    • Medische voorgeschiedenis indien van toepassing, medicatiegebruik, eventueel aanvullend onderzoek indien van toepassing

Bewaren van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden volgens wettelijke bewaartermijn bewaard.

Beroepsgeheim, afgeleid beroepsgeheim en verklaring geheimhouding

    • Ten aanzien van directie, medewerkers, para-medische en medische professionals geldt het medisch beroepsgeheim

    • Ten aanzien van eventuele stagiaires of assistenten geldt het afgeleid medisch beroepsgeheim

    • Ten aanzien van de Raad van Toezicht en dienstverleners geldt een verklaring geheimhouding welke bij aanvang van de dienstverlening of de contractperiode ter ondertekening wordt voorgelegd.

Genoemd medisch beroepsgeheim, afgeleid medisch beroepsgeheim en verklaring van geheimhouding geldt gedurende de gehele dienstverlening,c.q. de contractperiode en benoemingsperiode en tevens na beëindiging van de dienstverlening c.q. contractperiode en benoemingsperiode

Medische en administratieve gegevens

Medische gegevens worden verkregen van de eigen huisarts, uit het nadere onderzoek wat heeft plaats gevonden of van andere behandelaars van de patiënt, per brief, telefoon, mail of fax.

De medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd medisch en paramedisch personeel voor zover deze toegankelijkheid in het kader staat van een medische behandeling of verzorging. De medische gegevens worden volgens wettelijke termijn bewaard.

Administratieve gegevens worden verkregen door middel van direct contact met de patiënt en door middel van aanlevering naar daartoe gemachtigde zorgverzekeraars.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen

Diamond Care Live behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement. Dit zal veelal plaatsvinden wanneer er wettelijke wijzigingen zijn.